Inschrijvingen voor volgend schooljaar

INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR 2015-2016 

De regelgeving legt vast wanneer een school ten vroegste mag starten met inschrijvingen voor het volgende schooljaar. 

  

  a) INSCHRIJVINGEN 2015 -2016 

Voor inschrijvingen van kleuters en leerlingen die tijdens het schooljaar 2015-2016 naar onze school zullen komen, geldt het volgende: 

- voorrangsperiode voor de groep van kinderen uit een gezin waarvan reeds een ander kind (zelfde leefeenheid*) bij ons naar school gaat;en voor kinderen van personeel : van maandag 9 maart 2015 tot en met zondag 22 maart 2015 ; 

* leefeenheid = kinderen met tenminste één gemeenschappelijke ouder ( broers, zussen, halfbroers, halfzussen – zelfs als ze niet op hetzelfde adres wonen) en kinderen met eenzelfde hoofdverblijfplaats (kinderen die onder hetzelfde dak wonen, maar ze hoeven geen gemeenschappelijke ouders te hebben) 

-  vrije inschrijvingsperiode voor alle andere kinderen: vanaf maandag 23 maart 2015. Tijdens de vrije inschrijvingsperiode worden de kleuters of leerlingen in chronologische volgorde ingeschreven. 

 

DOCUMENTEN DIE U NODIG HEBT VOOR DE INSCHRIJVING 

De inschrijving gebeurt aan de hand van de SIS-kaart.  

Als het kind geen SIS-kaart meer heeft, volstaat ook één van volgende documenten:  

1) een uitreksel uit de geboorteakte;  

2) het trouwboekje van de ouders;  

3) de identiteitskaart van het kind;  

4) het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister 

5) de reispas voor vreemdelingen 

 

INSTAPDATA VOOR NIEUWE KLEUTERS 

Uw kind mag naar school komen vanaf het ogenblik dat hij/zij 30 maanden oud is, op één van de vastgelegde instapdagen. 

 

INSTAPDATA 2015-2016

Kindjes geboren tot en met...

stappen ten vroegste in na...

dus vanaf...

1 maart 2013

de zomervakantie

maandag 1 september 2015

9 mei 2013

de herfstvakantie

maandag 9 november 2015

4 juli 2013

de kerstvakantie

maandag 4 januari 2016

1 augustus 2013

de teldag

maandag 1 februari 2016

15 augustus 2013

de krokusvakantie

maandag 15 februari 2016

11 oktober 2013

de paasvakantie

maandag 11 april 2016

9 november 2013

Hemelvaart

maandag 9 mei 2016

Is uw kindje later geboren? 

Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2016-2017, maar kan wel best ingeschreven worden!

 

 

Voor elke instapdag is er een infonamiddag, waarop de klasjuf meer uitleg geeft over het dagverloop, afspraken en werking in de klas. 

De kindjes mogen dan ook meekomen zodat ze kunnen kennismaken met elkaar en de andere vriendjes in de klas. 

Deze infonamiddagen vinden plaats op vaste tijdstippen afhankelijk van de instapdatum van uw kind.  

Van exacte datum en uur hiervan wordt u vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht. 

Voor kleuters die 3 jaar zijn of ouder, kunnen op eender welk moment in het schooljaar instappen. 

 

CAPACITEITSBEPALING  

De capaciteit per niveau werd door het  

schoolbestuur als volgt bepaald : 

- niveau kleuteronderwijs Oetingen: 100 

- niveau kleuteronderwijs Gooik: 100 

- niveau lager onderwijs Gooik: 150 

Meer info betreffende inschrijvingen vindt u terug in ons schoolreglement.